Komunikaty

Komunikat w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480), prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem GUM w sprawie wymagań art. 66 ust. 1-3 ww. ustawy.

Wymagania ww. przepisów oznaczają, że warsztaty tachografów analogowych, prowadzone przez podmioty wykonujące transport drogowy, które posiadają ważne zezwolenie - wydane przez Prezesa GUM na podstawie przepisów ustawy Prawo o miarach (obowiązujących w 2018 r.), mogą w dalszym ciągu prowadzić działalność wynikającą z udzielonego zezwolenia, tzn. zezwolenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, pod warunkiem, że:

  1. Czynności wymienione w zezwoleniu wykonują wyłącznie technicy warsztatu, dla których nie została wydana karta kierowcy (art. 66 ust. 2).
  2. Pojazdy realizujące przewozy drogowe, będące w posiadaniu podmiotu dla którego wydano zezwolenie, nie mogą być przedmiotem działalności wynikających z udzielonego temu podmiotowi zezwolenia (art. 66 ust. 3).  

Niestosowanie się do powyższego jest zagrożone cofnięciem zezwolenia na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o tachografach.

do góry