Aktualności

Rozpoczęcie projektu TRANS-TACHO

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

27 marca 2020 r. zostało zawarte Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0112/19-00 o dofinansowanie projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Docelowy system informatyczny TRANS-TACHO pozwoli zdalnie obsługiwać klientów Głównego Urzędu Miar w zakresie tachografów. TRANS-TACHO zapewni świadczenie e-usług, wraz z wieloma funkcjonalnościami ułatwiającymi prowadzenie działalności, polegającej na prowadzeniu warsztatów tachografów cyfrowych, szkoleniu techników warsztatów, wykonywaniu zawodu technika warsztatu, czy wprowadzaniu na polski rynek tachografów. (prezentacja TRANS-TACHO)

Cele i korzyści projektu

Cel nr 1: Usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania zawodu regulowanego w obszarze tachografów przez wprowadzenie 4 elektronicznych usług publicznych A2B i A2C, przyczyniając się do zmniejszenia formalności po stronie interesariuszy, tj.:

 1. Usługi certyfikacji technika;
 2. Usługi certyfikacji podmiotu prowadzącego warsztat tachografów;
 3. Usługi certyfikacji podmiotu szkolącego;
 4. Usługi certyfikacji tachografu.

Korzyści: Obniżenie kosztów funkcjonowania oraz oszczędności czasu (uzyskania zezwolenia dla warsztatu i certyfikatu technika warsztatu) dla klientów administracji miar (przedsiębiorców prowadzących warsztaty, podmiotów prowadzących szkolenia, techników warsztatów oraz instytucji publicznych pełniących funkcje kontrolne), wynikające z wdrożenia elektronicznych usług świadczonych przez GUM, przyczyniając się do wzrostu efektywności działania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych po stronie tych interesariuszy.

Cel nr 2: Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych, zwiększając bezpieczeństwo transportu drogowego.

Korzyści: Ucyfrowienie i udostępnienie uprawnionym uczestnikom systemu rejestrów i zasobów informacyjnych, będących w dyspozycji administracji miar i ich łatwiejsza dostępność dla użytkowników; Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów przez uprawnione instytucje publiczne krajowe i UE poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych. Wdrożenie nowoczesnych technologii wspomagających wykonywanie czynności urzędowych przez pracowników GUM i administracji miar.

Projekt TRANS-TACHO obejmować będzie:

 • uruchomienie wysokopoziomowych usług elektronicznych dla klientów GUM, przyczyniających się do zmniejszenia formalności po stronie klienta;
 • modernizację rejestrów publicznych i baz danych (m.in. ewidencji warsztatów i techników), prowadzonych przez GUM w obszarze tachografów i ich łatwiejszą dostępność oraz większą użyteczność dla Klientów (również na urządzeniach mobilnych);
 • wdrożenie nowoczesnych technologii (systemu, oprogramowania i sprzętu komputerowego), wspomagających wykonywanie czynności kontrolnych przez pracowników Administracji Miar;
 • wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy GUM a Klientem;
 • zastosowanie elektronicznej formy uwierzytelniania zarówno Klientów, jak i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw;
 • prowadzenie publicznych rejestrów wymaganych ustawą o tachografach;
 • prowadzenie baz danych w zakresie:
  • ewidencji podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu, w tym dane techników, informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności i podjęciu zawieszonej działalności, informacji o zmianach danych określonych w zezwoleniu, wykazów urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów, zmian wyposażenia warsztatów;
  • wydanych decyzji (zezwolenia, certyfikaty techników, certyfikaty podmiotów szkolących, świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności (tachografu lub jego elementów składowych) – w tym: zmiany, wygaszenia, cofnięcia.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 8 652 739 zł

Trans-Tacho grafika projektu unijnego

do góry