Walidacja zastosowania czujników optycznych do pomiarów zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 -

Walidacja zastosowania czujników optycznych do pomiarów zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10

Walidacja zastosowania czujników optycznych do pomiarów zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Rozwinięcie metody wiarygodnego pomiaru zapylenia powietrza PM10 i PM2.5, w oparciu o optyczny wieloczujnikowy system rozmieszczony na obszarze gminy lub miasta (uzupełnienie pomiarów parametrów zapylenia powietrza prowadzonych przez stacje WIOŚ).
- Wyznaczenie wymagań dotyczących precyzji i wartości granicznych wskazań dla pojedynczych czujników, częstotliwości pomiarów, optymalnej gęstości ich rozmieszczenia i warunków instalacji;
- Przygotowanie procedury walidacji systemu w odniesieniu do pomiarów referencyjnych (grawimetrycznych lub równoważnych);
- Przeprowadzenie pomiarów w oparciu o system testowy w warunkach laboratoryjnych;
- Przeprowadzenie pomiarów w oparciu o system testowy w warunkach rzeczywistych (np. w Krakowie i Warszawie).


Rodzaj: praca dr

Podobszar: Pomiary środowiskowe

Temat główny: Monitorowanie jakości powietrza

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Dariusz Cieciora
Laboratorium Chemii
Pracownia Analizy Gazów
dariusz.cieciora@gum.gov.pl

do góry