Międzynarodowa

Międzynarodowa

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Realizując działania zapisane m.in. w ustawie Prawo o miarach i Prawo probiercze Polska przystąpiła do:

 • Konwencji Metrycznej (w 1925 r.), dotyczącej utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z Regulaminem i późniejszymi zmianami; GUM reprezentuje Polskę w pracach organów naczelnych i roboczych Konwencji Metrycznej. Przedstawiciele GUM uczestniczą w pracach Generalnej Konferencji Miar, Międzynarodowego Biura Miar, Komitetów Doradczych Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM) oraz jednego z Komitetów Wspólnych BIPM;
 • Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej wraz z poprawką do ww. Konwencji 22 kwietnia 1969 r.;
 • Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych;
 • Memorandum o współpracy w ramach organizacji WELMEC (Europejska współpraca w dziedzinie metrologii prawnej);
 • Memorandum o współpracy w ramach organizacji EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych);
 • Memorandum o współpracy w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Urzędów Probierczych (IAAO – International Association of Assay Offices);
 • Umowy WELMEC-u o zatwierdzeniu typu;
 • Europejskiego Programu Badań Naukowych w Metrologii (EMRP), którego następcą jest Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii (EMPIR);
 • Porozumienia o "Wzajemnym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowania i świadectw pomiarów wydawanych przez Krajowe Instytucje Metrologiczne", znanego jako CIPM MRA (w 1999 r). Porozumienie składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy ustanowienia stopnia równoważności państwowych wzorców jednostek miar, a druga wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania i pomiarów wydawanych przez instytucje, które uczestniczą w porozumieniu. Realizacja zobowiązań wynikających z CIPM MRA odbywa się poprzez organizowanie porównań kluczowych, uzupełniających i dwustronnych, a także przez przegląd deklarowanych przez NMI zdolności pomiarowych (CMC) i systemów zarządzania. Baza danych, zawierająca wyniki porównań kluczowych i uzupełniających, a także wykaz, zaakceptowanych po przeglądzie, zdolności pomiarowych CMC, zgłoszonych przez każde NMI (w tym GUM) znajduje się na stronie BIPM.

Przedstawiciele GUM uczestnicą w pracach następujących metrologicznych organizacji międzynarodowych i regionalnych:

 • BIPM - Bureau International des Poids et Mesures Międzynarodowe Biuro Miar;
 • OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale – Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej;
 • WELMEC - European Cooperation in Legal MetrologyEuropejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej;
 • EURAMET - European Association of National Metrology InstitutesEuropejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych.

Krajowe urzędy probiercze prowadzą współpracę zagraniczną w ramach trzech instytucji międzynarodowych:

Do 31 grudnia 2019 r. istniało również Międzynarodowe Stowarzyszenie Urzędów Probierczych (IAAO), którego członkiem były urzędy probiercze z Warszawy i Krakowa (zadania IAAO przejęła Konwencja Probiercza).

Prowadzone są również aktywne działania w zakresie współpracy dwustronnej z państwami sąsiadującymi i wielostronnej (np. z państwami nadbałtyckimi, państwami byłej Jugosławii). Omawiane kwestie dotyczą spraw prawnych i technicznych z dziedziny probiernictwa (np. przy uzgadnianiu wykładni orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wzajemnego uznawania cech probierczych, które – wobec braku odpowiedniej dyrektywy UE – określa podstawowe zasady w tej dziedzinie).

do góry