Zespół ds. środowiska i zmian klimatycznych

Zespół ds. środowiska i zmian klimatycznych

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Konsultacyjny Zespół Metrologiczny do spraw środowiska i zmian klimatycznych został powołany, aby zapewnić stały dialog z zewnętrznymi środowiskami gospodarczymi, eksperckimi i naukowo-badawczymi, w celu identyfikacji potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określić priorytety działania Głównego Urzędu Miar w dziedzinach: szeroko rozumianej ochrony środowiska i monitorowania zmian klimatu. Metrologiczna współpraca w ramach Zespołu związana będzie z kwestią zapewniania spójności pomiarowej w ochronie środowiska, opracowywaniem metod pomiarowych oraz budową nowych przyrządów pomiarowych, służących do monitorowania zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także wytwarzaniem i certyfikacją materiałów odniesienia do badań jakości powietrza, wód i gleb.

Obecnie zostały wyłonione trzy grupy robocze, wraz z grupami zadaniowymi. Prace nad konkretnymi tematami są we wstępnej fazie. Grupy robocze oraz zadaniowe są otwarte na nowe tematy, a także na nowych uczestników.

I Grupa robocza ds. pomiarów temperatury i wilgotności

1a) Grupa zadaniowa ds. badania mikroklimatu

1. Badania parametrów metrologicznych (pomiar wilgotności względnej i temperatury) urządzeń wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.

2. Opracowanie i zbudowanie przenośnego wzorca roboczego do sprawdzania przyrządów pomiarowych (temperatura i wilgotność).

1b) Grupa zadaniowa ds. nowych metod pomiarowych

1. Opracowania metod pomiarowych najwyższej dokładności w termometrii w powiązaniu z wytycznymi międzynarodowych organizacji metrologicznych oraz analizy stosowanych budżetów niepewności pomiarów.

II Grupa robocza ds. gazów i pyłów

2a) Grupa zadaniowa ds. gazu ziemnego

1. Krajowe wzorce gazowe, dla potrzeb różnego typu paliw gazowych, w tym LPG, LNG, biogazy, gazy koksownicze, wielkopiecowe, itp.

2. Opracowanie metody wytwarzania i certyfikacji wzorców gazu ziemnego.

2b) Grupa zadaniowa ds. zanieczyszczeń powietrza

1. Utrzymywanie i ciągły rozwój wzorców gazowych, wykorzystywanych do zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeń powietrza związkami szkodliwymi dla środowiska naturalnego, zgodnie m.in. z polityką Międzynarodowego Biura Miar (BIPM).

2. Rozwój wzorców odniesienia w zakresie gazów wykorzystywanych w badaniach jakości powietrza. 

3. Wspólne badania, wzorcowania i porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie gazowych analizatorów wzorcowych oraz aparatury do badań emisji w środowisku pracy.

4. Walidacja metrologiczna rozproszonego systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

5. Utrzymywanie wzorca odniesienia: jednostki objętości przepływu i strumienia objętości gazu. Wzorcowanie gazomierzy, przepływomierzy do gazu i innych nietypowych przyrządów do pomiaru strumienia objętości gazu.

III Grupa robocza ds. certyfikowanych materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych

3a) Grupa zadaniowa ds. certyfikowanych materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych

1. Opracowanie nowych generacji certyfikowanych materiałów odniesienia, np. wzorców wieloparametrowych odtwarzających, oprócz gęstości, również inne wielkości fizyczne (lepkość, współczynnik załamania światła, napięcie powierzchniowe).

2. Opracowanie materiałów odniesienia o dużej czystości, roztworów kalibracyjnych, wzorców wieloskładnikowych, wzorców do analiz specjacyjnych, a także nowych metod pomiarowych do nieorganicznej analizy pierwiastkowej z zapewnieniem spójności pomiarowej z SI.

3. Wytworzenie i certyfikacja matrycowych materiałów odniesienia mających zastosowanie do badań jakości wód, ścieków, osadów i gleb oraz jakości żywności, prowadzonych przez laboratoria zajmujące się monitoringiem ochrony środowiska naturalnego i badaniem żywności.

4. Budowa i uruchomienie stanowisk pomiarowych, opracowanie procedur wzorcowania i certyfikowanych materiałów odniesienia do pomiaru mętności.

Kontakt do Zespołu: srodowisko_klimat@gum.gov.pl

 

 

do góry