Zespół ds. regulacji rynku

Zespół ds. regulacji rynku

Autor : Aleksander Soczewko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadaniem Zespołu ds. regulacji rynku jest zapewnienie stałego dialogu z zewnętrznymi środowiskami gospodarczymi i eksperckimi w określaniu strategicznych priorytetów działania Głównego Urzędu Miar, identyfikacja potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określenie zadań nowocześnie zorganizowanej krajowej instytucji metrologicznej.

Przedmiotem prac Zespołu jest regulacja rynku w obszarze technologii pomiarów.

W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele producentów i użytkowników przyrządów pomiarowych oraz ich organizacji, instytutów badawczych i organów administracji rządowej.

Po określeniu wstępnych tematów prac, utworzone zostały następujące grupy robocze Zespołu:

1) ds. przeglądu przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, której celem jest przygotowanie rekomendacji zmian prawa w zakresie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz w zakresie zasad i trybu wykonywania prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,

2) ds. rozwiązań systemowych, której celem jest przygotowanie rekomendacji zmian prawa w systemie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w zakresie ustawy – Prawo o miarach, w tym dotyczących upoważnień do legalizacji oraz punktów legalizacyjnych,

3) ds. certyfikacji, której celem jest przygotowanie rekomendacji dla Głównego Urzędu Miar, działającego jako Jednostka Notyfikowana i jako Jednostka Certyfikująca,

4) ds. rynku paliw, której celem jest przygotowanie rekomendacji rozwiązań prawnych w zakresie przyrządów pomiarowych użytkowanych na rynku paliw,

5) ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem jest przygotowanie rekomendacji rozwiązań prawnych w zakresie przyrządów pomiarowych użytkowanych w związku z kontrolą bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6) ds. tachografów, której celem jest przygotowanie rekomendacji rozwiązań prawnych w zakresie wymagań dla tachografów oraz w zakresie instalacji, napraw i sprawdzeń tachografów,

7) ds. przyrządów do pomiaru mediów („utilities”), której celem jest przygotowanie rekomendacji rozwiązań prawnych w zakresie przyrządów pomiarowych dla mediów (ciepłomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, wodomierze),

8) ds. nadzoru rynku, której celem jest przygotowanie rekomendacji rozwiązań prawnych dla Głównego Urzędu Miar, działającego jako organ nadzoru.

Ze względu na różnorodność i szeroki zakres tematyki prac Zespołu w przyszłości mogą być tworzone nowe grupy robocze, w zależności od pojawienia się nowych zagadnień istotnych dla regulacji rynku w obszarze technologii pomiarów.

Wszelkie pytania dotyczące prac Zespołu mogą być kierowane pod adresem: regulacje@gum.gov.pl .

 

do góry