Zespół ds. energii

Zespół ds. energii

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Konsultacyjny Zespół Metrologiczny do spraw energii został powołany Decyzją Nr 46 Prezesa Głównego Urzędu Miar w celu jak najpełniejszego zaangażowania zewnętrznych środowisk gospodarczych i eksperckich w określanie strategicznych priorytetów działania Głównego Urzędu Miar na rzecz sektora energetycznego polskiej gospodarki. Celem pracy zespołu jest identyfikacja potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej, zwłaszczan w poszczególnych gałęziach przemysłu energetycznego oraz określenie zadań stojących przed nowocześnie zorganizowaną krajową instytucją metrologiczną, jaką będzie stawał się Główny Urząd Miar - w przyszłości Polski Instytut Wzorców i Technologii. Prace Zespołu mają koncentrować się na definiowaniu i rozwiązywaniu zagadnień o charakterze metrologicznym, stanowiących barierę w rozwoju polskich przedsiębiorstw z różnych gałęzi sektora energetycznego naszej gospodarki.

Członkowie Zespołu zostaną powołani przez Prezesa Głównego Urzędu Miar spośród przedstawicieli: przedsiębiorstw szeroko pojętego sektora energetycznego (z większościowym kapitałem polskim), organizacji i stowarzyszeń branżowych, uczelni technicznych, kształcących kadrę techniczną na potrzeby energetyki oraz instytutów badawczo-naukowych. Spośród powołanych członków Zespołu wybrany zostanie kierujący jego pracami Przewodniczący, a także zastępca.

Aktualnie do Zespołu zgłosiło się ok. 40 osób, z czego większość (ok. 60%) to przedstawiciele przemysłu sektora energetycznego. Formuła Zespołu jest otwarta i zapraszamy kolejne osoby reprezentujące przedsiębiorstwa, instytucje i uczelnie.

W wyniku dotychczasowych prac Zespołu wyłoniły się cztery Grupy Robocze:
- Grupa Robocza ds. paliw płynnych i gazowych (GR 1)

- Grupa Robocza ds. jakości i ilości energii elektrycznej prądu przemiennego (GR 2)

- Grupa Robocza ds. energii prądu stałego (GR 3)

- Grupa Robocza ds. inteligentnych sieci energetycznych (GR 4)

W poszczególnych Grupach członkowie sami określają tematykę prac i obszary zainteresowania Zespołu. Z inicjatywy członków w ramach Zespołu mogą powstawać nowe Grupy Robocze. Za organizację prac odpowiada Sekretarz Zespołu p. Paweł Zawadzki, który został powołany przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Głównego Urzędu Miar, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie głównej.

Z Zespołem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:

energia@gum.gov.pl

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach Zespołu.

do góry