Co po uzyskaniu certyfikatu? -

Co po uzyskaniu certyfikatu?

Co po uzyskaniu certyfikatu?

Autor : Anita Radwańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

UWAGA! Pamiętaj, że uzyskanie certyfikatu technika warsztatu nie powoduje automatycznego wpisania do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie. Po otrzymaniu przez pracownika certyfikatu pracodawca zgłasza technika do ewidencji. Więcej informacji znajdziesz tu i tu.

 

Twoje obowiązki jako technika warsztatu wynikające z ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.

1. Zgodnie z art. 31 ustawy o tachografach:

Technik przekazuje do Prezesa GUM oświadczenia o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych.

Kiedy:

raz na 2 lata lub na wezwanie Prezesa GUM.

Jak: pocztą tradycyjną na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Biuro Certyfikacji

2. Zgodnie z art. 32 ww. ustawy:

Technik jest zobowiązany uczestniczyć w okresowych szkoleniach z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów odpowiednio do wskazanego zakresu w certyfikacie. Następnie zaświadczenie o odbytym szkoleniu należy przedstawić Prezesowi GUM.

Kiedy:

raz na 4 lata od dnia ukończenia ostatniego szkolenia okresowego przez technika warsztatu.

Jak: pocztą elektroniczną do p. Agnieszki Brzostek (tel.: 22 581 93 90; e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl) lub Kamili Wardyńskiej (tel.: 22 581 92 34; e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl) lub listownie na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Biuro Certyfikacji

Konsekwencje:

w przypadku niewywiązania się z powyższych czynności certyfikat danego technika warsztatu zostaje zawieszony. Certyfikat technika warsztatu przywraca się po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia. O zawieszeniu lub przywróceniu certyfikatu technika warsztatu Prezes GUM niezwłocznie zawiadamia podmiot wydający karty.

3. Zgodnie z art. 33 ustawy o tachografach, jako technik warsztatu, jesteś zobowiązany:

1) posługiwać się kartą warsztatową zgodnie z zakresem zezwolenia i w miejscu prowadzenia działalności określonym w tym zezwoleniu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ww. ustawy, tj. podczas kontroli pojazdu przez uprawnione do kontroli podmioty;

2) wykonywać czynności na rzecz podmiotu wykonującego przewóz drogowy pojazdem, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, z zachowaniem bezstronności i niezależności od tego podmiotu;

3) dokumentować użycie karty warsztatowej oraz pobierać dane dotyczące jej użycia.

Technik warsztatu nie może:

1) dopuszczać do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf;

2) dokonywać instalacji tachografu nieposiadającego świadectwa homologacji typu;

3) udostępniać kodu PIN do karty warsztatowej innej osobie.

4. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy:

Prezes GUM może cofnąć certyfikat technika warsztatu w przypadku stwierdzenia, że technik warsztatu:

1) nie wywiązuje się z obowiązków zgodnie z art. 33 ustawy o tachografach;

2) był prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a;

3) wykonywał bez zachowania bezstronności i niezależności od tego podmiotu, czynności na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu;

4) bez zachowania należytej staranności dopuścił do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf lub posługuje się kartą warsztatową bez udokumentowania faktu jej użycia lub bez pobierania danych dotyczących jej użycia;

5) nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, tj. oświadczeń o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądu i naprawy tachografów analogowych lub cyfrowych;

6) złożył oświadczenia, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku cofnięcia certyfikatu technika warsztatu Prezes GUM niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot wydający karty.

W przypadku cofnięcia certyfikatu technika warsztatu wniosek o wydanie nowego certyfikatu technika warsztatu może być złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu certyfikatu stała się ostateczna.

do góry