Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Autor : Anita Radwańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wpis do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie

Jeśli:

doszło do zmiany, dotyczącej zatrudnionych techników lub posiadania certyfikatu technika.

UWAGA! Uzyskanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych nie powoduje automatycznego wpisania danych technika do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie.

UWAGA! Informacji o zmianie w ewidencji podmiotów nie trzeba zgłaszać w sytuacji wskazania danego technika wraz z aktualnym certyfikatem lub zaświadczeniem we wniosku o wydanie decyzji lub zmianę decyzji. W momencie, kiedy doszło do zmian po otrzymaniu przez warsztat decyzji, np. technik otrzymał nowy certyfikat, należy zgłosić zmianę.

Kiedy:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Aby wpisać danego technika do ewidencji lub dokonać aktualizacji danych:

1. Należy złożyć formularz zgłoszenia technika (podpisany przez pracodawcę) oraz dodać oświadczenia (podpisane przez technika).

UWAGA! W przypadku wpisu nowo zatrudnionego technika/ów podpisz ostatnie oświadczenie we wniosku!

Wzór z podpisem na oświadczeniu we wniosku

2. Dołączyć kopię certyfikatu (zaświadczenia) technika warsztatu.

3. Podpisaną dokumentację wysłać pocztą na adres:

Koperta - znak graficzny Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że wydawaniem kart warsztatowych zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W przypadku wątpliwości lub pytań dot. wpisów do ewidencji techników prosimy o kontakt z p. Anitą Radwańską (tel.: 22 581 92 55; e-mail: anita.radwanska@gum.gov.pl ).

 

Zmiana wykazu urządzeń

Jeśli:

Doszło do zmiany w wykazie posiadanych urządzeń, niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych.

Kiedy:

Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania o ww. sytuacji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

  1. Wysłać pismo z informacją o zmianach w wykazie urządzeń warsztatu.

  2. Dołączyć aktualny wykaz wyposażenia warsztatu.

  3. Wysłać na adres:

koperta - znak graficzny Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
 

W przypadku wątpliwości, bądź pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Nawotką (tel.: 22 581 95 51; e-mail: agnieszka.nawotka@gum.gov.pl ).

 

Zawieszenie działalności

Podmiot posiadający zezwolenie może zawiesić prowadzenie działalności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w sytuacji kiedy nie będzie spełniał niezbędnych wymagań dot. zatrudnienia technika lub wyposażenia warsztatu.

W sytuacji podjęcia zawieszonej działalności podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany poinformować Prezesa GUM o terminie podjęcia działalności objętej zezwoleniem na co najmniej 7 dni przed tym terminem. W terminie 14 dni od dnia podjęcia zawieszonej działalności Prezes GUM przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 (zatrudnieni technicy lub wykaz posiadanych urządzeń). Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie są spełnione wymagania, będące przedmiotem kontroli, Prezes GUM cofa zezwolenie.

W przypadku wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z p. Bożeną Ramos (tel.: 22 581 93 46; e-mail: bozena.ramos@gum.gov.pl) lub p. Karolem Markiewiczem (tel.: 22 581 93 67; e-mail: k.markiewicz@gum.gov.pl )

do góry