Jakie dane powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć? - Kasy online -

Kasy online

Jakie dane powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o wydanie potwierdzenia dla kasy rejestrującej online winien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3) oświadczenie producenta, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne określone dla kas;

4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

5) wypełnioną kartę kasy;

6) książkę kasy przeznaczoną dla danego typu kasy, zawierającą informacje o:

     a) typie taksometru współpracującego z kasą, o ile dotyczy,

     b) programie do odczytu pamięci;

7) instrukcję obsługi;

8) instrukcję serwisową;

9) wzory, w postaci elektronicznej, wszystkich dokumentów emitowanych przez kasę i opis sposobu ich wykonania oraz pakiet poleceń protokołu komunikacyjnego, wywołujących te emisje, o ile występuje;

10) opis wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego umożliwiającego programowanie kasy, dodatkowych zaimplementowanych w kasie poleceń protokołu komunikacyjnego, współpracy kasy z zewnętrznym terminalem płatniczym oraz wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego dla pamięci fiskalnej, przy czym opisy poleceń muszą zawierać również nieudostępniane podatnikowi polecenia, wraz z opisem ich przeznaczenia i pełnym przykładem składni;

11) wykaz rodzajów awarii kasy i sposoby ich usuwania, z wyłączeniem awarii nieusuwalnych:

     a) automatycznie,

     b) przez serwisanta kas,

     c) przez użytkownika kasy;

12) opis czynności serwisowych, umożliwiających dalszą pracę kasy w przypadku awarii;

13) sposoby zabezpieczenia kasy i jej podzespołów przed dostępem osób nieuprawnionych wraz z opisem sposobu autoryzacji narzędzi, umożliwiających dostęp do trybu serwisowego na wszystkich poziomach dostępu;

14) opis konstrukcji mechanicznej i elektronicznej, zawierający:

     a) opis i schemat blokowy budowy wewnętrznej kasy, układów elektronicznych wraz z ich połączeniami i kierunkiem przepływu danych i sterowania oraz zasady działania poszczególnych modułów funkcjonalnych,

     b) opis funkcjonalny oprogramowania stosowanego w modułach kasy oraz jego identyfikacji,

     c) rysunki techniczne elementów konstrukcji mechanicznej kasy, obudowy i elementów mechanicznych zabezpieczających dostęp do jej konstrukcji oraz elementów mocujących pamięci fiskalnej, w postaci rzutów płaskich, z wyłączeniem rysunków technicznych, dotyczących w szczególności przewodów, typowych gniazd i połączeń, wkrętów, nitów oraz klawiszy,

     d) charakterystykę zastosowanych w konstrukcji kasy układów pamięci w sposób zapewniający ich identyfikację, lokalizację w kasie, określenie pojemności oraz zastosowanie, wskazanie liczby możliwych do zarejestrowania w danej pamięci dokumentów i zdarzeń poszczególnych rodzajów, o ile struktura pamięci umożliwia określenie tych wartości,

     e) schematy ideowe kompletne i czytelne w stopniu umożliwiającym analizę zastosowanych rozwiązań układowych oraz schematy montażowe elementów elektronicznych kasy;

15) wykaz oprogramowania kasy wraz z oznaczeniem ich wersji i sum kontrolnych, obejmujący oprogramowanie wewnętrzne kasy i program do odczytu pamięci;

16) mapę pamięci fiskalnej;

17) wykaz elementów konstrukcyjnych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci chronionej, pamięci fiskalnej, zegara czasu oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

18) wykaz wszystkich części systemu kasowego wraz ze schematem;

19) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami źródłowymi oprogramowania, w postaci umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach; opis obejmuje zastosowane w kasie rozwiązania techniczne zapewniające niezmienność i weryfikowalność zapisów w pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej; w przypadku gdy skuteczność zastosowanego w kasie zabezpieczenia pamięci programu pracy kasy oraz pamięci fiskalnej jest uzależniona od przebiegu połączeń na płytce drukowanej topologii ścieżek, należy wraz z opisem sposobu zabezpieczeń dostarczyć schematy montażowe ilustrujące przebieg ścieżek połączeniowych;

20) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać, obejmujący wszystkie przewidziane przez producenta urządzenia zewnętrzne dołączane do kasy;

21) opis metody zapisywania numeru unikatowego kasy i umieszczenia pamięci fiskalnej w gnieździe podczas produkcji kasy oraz instrukcję wymiany pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;

22) w przypadku kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a:

     a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

     b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

     c) kopię certyfikatu badania typu UE lub zatwierdzenia typu dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

23) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

24) podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

 

Wniosek o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w § 58 ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

4) numer i datę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, wydanego dla kasy o tej samej nazwie, typie i modelu, o ile występują;

5) oświadczenie, że w okresie, na który wydano potwierdzenie, o którym mowa w pkt 4, nie nastąpiły zmiany kasy, będącej przedmiotem potwierdzenia;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która uzyskała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne określone dla kas, a także wzór deklaracji dołączanej do każdego egzemplarza kasy, wymaganej zgodnie z art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy;

7) podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

 

Do wniosku dołącza się:

1) co najmniej trzy egzemplarze kasy identyczne funkcjonalnie, w tym jeden egzemplarz kasy w obudowie z zainstalowanymi plombami, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w Głównym Urzędzie Miar;

2) w przypadku kas zawierających opcje konstrukcyjne wymagane jest dostarczenie przynajmniej jednego egzemplarza dla każdej opcji konstrukcyjnej kasy lub kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1, z wyłączeniem opcji dotyczących pojemności bazy towarowej;

3) niezbędne do pracy kasy wyposażenie, takie jak zasilacze, przewody do współpracy z komputerem i zewnętrzne wyświetlacze, a także przewidziane przez producenta dedykowane dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność kas, takie jak moduły komunikacyjne i czytniki kodów kreskowych;

4) programy współpracujące z kasą, w tym program do odczytu pamięci, program serwisowy i program umożliwiający sterowanie kasą za pomocą interfejsu komunikacyjnego;

5) narzędzia serwisowe umożliwiające obsługę kasy w trybie serwisowym;

6) pamięci fiskalne wraz z powiązanymi z nimi pamięciami chronionymi, w tym dla każdej z kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1, egzemplarze kas niezbędne do wykonania badań, w szczególności:

    a) po jednym egzemplarzu pamięci, zawierających zapisy danych w liczbie mniejszej o dwa zapisy od liczby zapisów wskazanych w § 46 ust. 2,

    b) cztery czyste pamięci, po dwie z takimi samymi testowymi numerami unikatowymi kasy,

    c) cztery pamięci o takim samym testowym numerze unikatowym kasy i trzy o innym testowym numerze unikatowym kasy, zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,

    d) pamięć zawierającą:

  • niewłaściwą sumę kontrolną programu pracy kasy,
  • niewłaściwą sumę kontrolną programu pamięci fiskalnej,
  • pamięć zawierającą zapisane dwa numery unikatowe kasy, jeżeli konstrukcja kasy dopuszcza taką możliwość,

    e) pamięć niezawierającą numeru unikatowego kasy,

    f) dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, współpracujących z taksometrami – zestaw 5 czystych pamięci dla każdego z dostarczonych taksometrów;

7) potwierdzenie umieszczenia w źródle aktualizacji programu pracy kasy do przeprowadzenia testu jego aktualizacji;

8) program wspomagający rejestrację cyklu transakcji testowych przez zewnętrzne interfejsy komunikacyjne dla drukarek fiskalnych;

9) w przypadku kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowo:

    a) po 2 sztuki każdego z typów taksometrów współpracujących z przedstawioną do badań kasą,

    b) generator impulsów napędu taksometru,

    c) programator taksometru,

    d) zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy i taksometru z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230 V;

10) w przypadku kasy biletowej:

    a) oprogramowanie lub narzędzia umożliwiające zaprogramowanie kasy,

    b) zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230 V;

11) dodatkowe urządzenia, podzespoły i inne elementy niezbędne do rzetelnej oceny rozwiązań technicznych zastosowanych w konstrukcji kasy.

2. Do wniosku dołącza się opisy działania lub instrukcje obsługi wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

do góry