Rejestracja do bazy ekspertów EURAMET -

Rejestracja do bazy ekspertów EURAMET

Rejestracja do bazy ekspertów EURAMET

Autor : Główny Urząd Miar

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przygotowań do EMPIR (Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii), EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych) zamierza ustanowić bazę niezależnych ekspertów, którzy będą pełnić funkcję ciała wspierającego przy ocenie projektów badawczych EMPIR. Do zadań ekspertów, nazywanych dalej „sędziami”, należeć będzie wstępna ocena projektów zgłaszanych do sfinansowania, zgodnie z kryteriami programu Horyzont 2020. Ocena ta jest realizowana na tak zwanej „konferencji przeglądowej”, podczas której przedstawiciele konsorcjów mających realizować przyszłe wspólne projekty badawcze (JRPs) mają okazję omówić i przedyskutować główne założenia do swoich projektów z niezależnymi ekspertami. Od sędziów może być również wymagane przeprowadzenie oceny niektórych propozycji drogą internetową.

W porównaniu do EMRP (Europejskiego Programu Badań w Dziedzinie Metrologii), projekty EMPIR nie będą koncentrowały się jedynie na samych badaniach w metrologii, ale również na wdrożeniu ich wyników do konkretnych zastosowań gospodarczych i przemysłowych, poszerzaniu bazy naukowej w metrologii, czy też wsparciu działań na rzecz normalizacji.
W związku z powyższym, zgodnie w wymaganiami EURAMET, istnieje potrzeba współpracy z szerszym gronem ekspertów z wielu różnych dziedzin, inaczej niż miało to miejsce w EMRP.

Sędziom wypłacane będzie honorarium w podobnym zakresie, jak dla oceniających projekty siódmego programu ramowego (7PR) oraz opłacane będą ich wydatki.

Eksperci powinni być niezależni od członków zrzeszonych w EURAMET (ang. „The referees must be independent of EURAMET members.”)

Uprzejmie zachęcamy do samodzielnej rejestracji w bazie ekspertów EURAMET (pod następującym adresem: http://msu.euramet.org/ref_register.html) dla obszaru „Przemysł i potencjał badawczy – JRPs” oraz przyszłych konkursów tematycznych programu EMPIR w kolejnych siedmiu latach jego trwania.

Opracowała:
dr inż. Patrycja Ruśkowska

do góry