Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę kampusu GUM - Aktualności -

Aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę kampusu GUM

Autor : Kaja Drąg
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

10 listopada 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach – Etap 1 (KAMPUS)”.

Pierwotnie Zamawiający otrzymał piętnaście ofert od Wykonawców zainteresowanych realizacją inwestycji. Ostatecznego wyboru dokonano spośród pięciu ofert Wykonawców, którzy wyrazili dalszą chęć udziału w postępowaniu poprzez przedłużenie terminu związania ofertą ponad termin wynikający ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty, został dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejszą ofertą, wybraną przez Zamawiającego, okazała się oferta złożona przez Wykonawcę FB Anna-Bud Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00 124 Warszawa. Oferta nie podlegała odrzuceniu, a Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. Ponieważ cena zaoferowana przez Wykonawcę jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął starania o zwiększenie dofinansowania. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.

Numer oferty

Wykonawca

Wartość złożonej oferty

Ilość punktów
w kryterium Cena (pkt)

Długość oferowanego
okresu gwarancji w miesiącach

Ilość punktów
w kryterium
Okres gwarancji (pkt)

Suma punktów

14

FB Anna-Bud Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

104 824 807,52 zł

60,00

80

40

100,00

1

Konsorcjum:
Lider: Trakcja PRKiI, Aleje Jerozolimskie 100 IIp.,
00-807 Warszawa
Partner: MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k., 1 Maja 157, 25-614 Kielce

113 416 588,64 zł

55,45

80

40

95,45

5

MAR-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością budownictwo SP.K., ul. Pawła Włodkowica 2C, 03-262 Warszawa

115 473 212,00 zł

54,47

80

40

94,47

13

Erbud S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

117 516 168,00 zł

53,52

80

40

93,52

10

Hochtief Polska S.A., ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa

130 373 531,29 zł

48,24

80

40

88,24

 

Szczegółowe informacje: Zawiadomienie o wyborze oferty

do góry