Nowe Porozumienie o dofinansowanie Projektu KAMPUS - Aktualności -

Aktualności

Nowe Porozumienie o dofinansowanie Projektu KAMPUS

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

9 listopada 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Prezes Głównego Urzędu Miar oraz Marszałek i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego podpisali nowe Porozumienie o dofinansowaniu Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1” (KAMPUS).

Nowe Porozumienie wieńczy rozpoczęty w kwietniu br. proces negocjacji IZ RPO WŚ z Komisją Europejską. W ramach nowego Porozumienia: 

  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększy się o 25.5 mln złotych; 
  • zmieni się zakres rzeczowy projektu – w I etapie realizowanym w obecnej perspektywie unijnej GUM i PŚk wybudują 6 specjalistycznych laboratoriów badawczych i wyposażą je w nowoczesną aparaturę metrologiczną.  

Projekt KAMPUS pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie metrologicznych prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami. 

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność Kampusu wpłynie również na zatrzymanie zjawiska tzw. „drenażu mózgów”. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez organizację licznych szkoleń i płatnych staży zagranicznych, rozwój naukowy (przewody doktorskie we współpracy z ośrodkami naukowymi, publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). Dodatkowo bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM, zapewnią naszej kadrze udział w europejskich programach badawczych typu EMPIR. W szczególny sposób wspierana będzie wynalazczość i innowacyjność. 

Kampus wpłynie na rozwój badań naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego bezpośrednio wpłyną również na jakość prowadzonych badań. Jakość ta wyrażona zostanie poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie. 

Łączna wartość projektu wynosi 188 821 329,05 PLN, zaś wysokość dofinansowania z EFRR – 165 286 784,64 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. 

Projekt KAMPUS realizowany jest od stycznia 2019 r. (początkowo w ramach Porozumienia o dofinansowaniu nr RPSW.01.01.00-26-0001/18). Zmiana założeń projektu wynegocjowana z Komisją Europejską umożliwiła zwiększenie poziomu dofinansowania.

- W ostatnich miesiącach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego prowadził negocjacje z Komisją Europejską, co do zmiany zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania i odejścia od schematu pomocy publicznej. Rozmowy z Komisją zakończyły się sukcesem, co pozwoliło nam na zwiększenie dofinansowania projektu o ponad 25 milionów złotych – powiedział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. 

Podczas uroczystego podpisania umowy, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powiedział, że jest przekonany, że Pan Profesor Semaniak sprosta wyzwaniom, jakie przed nim stoją i przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. 

Nowo powołany prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak podziękował Panu Premierowi za zaufanie, jakim został obdarzony. „Mam nadzieję, że kierując tą instytucją, przyczynię się do rozwoju polskiej gospodarki zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym” – dodał.  

do góry