Zadania GUM -

Zadania GUM

Zadania GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań przez Prezesa GUM, w szczególności poprzez:

 • budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar, przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie;
 • informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar;
 • zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub z wzorcami jednostek miar w innych krajach;
 • zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce;
 • zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu;
 • wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej;
 • wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne;
 • udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
 • wydawanie, odmowa wydania i cofanie, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
 • sprawowanie nadzoru nad jednostkami, w zakresie działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń;
 • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach międzynarodowych i regionalnych oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar;
 • prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych;
 • wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar;
 • wydawanie publikacji popularyzujących i promujących zagadnienia miar;
 • szkolenie specjalistyczne w dziedzinie miar;
 • przygotowywanie projektów rozporządzeń, wydawanych przez organy administracji rządowej, w sprawach należących do jego zakresu działania;
 • opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych;
 • inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar;
 • inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

do góry