System zarządzania w GUM

System zarządzania w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

e-mail: quality@gum.gov.pl

 

Główny Urząd Miar działa zgodnie z DEKLARACJĄ JAKOŚCI oraz realizuje zadania Jednostki Notyfikowanej nr 1440, zgodnie z DEKLARACJĄ BEZSTRONNOŚCI, podpisanymi przez Prezesa GUM.

 

Deklaracja jakości wrzesień 2016

 

DEKLARACJA JAKOŚCI*

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za sprawy miar i probiernictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Miar (GUM), który pełni między innymi rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej (National Metrology Institute – NMI). Podstawowym celem GUM jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Cel ten realizowany jest głównie poprzez budowę i utrzymywanie wzorców pomiarowych legalnych jednostek miar powiązanych z międzynarodowym system miar (SI) oraz przekazywanie wartości tych jednostek. GUM udostępnia źródła spójności pomiarowej w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące odniesienie dla innych wzorców stosowanych w kraju.

Zakres zadań realizowanych w GUM wynika z ustaw i rozporządzeń, które zapewniają realizację konstytucyjnego zobowiązania państwa do ochrony obywateli przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Realizacja zadań GUM służy także wsparciu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz ochronie interesu fiskalnego państwa.

Powiązanie wzorców pomiarowych GUM z międzynarodowym systemem miar jest zapewnione poprzez współpracę Urzędu z odpowiednimi instytucjami metrologicznymi w ramach Konwencji Metrycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytucji Metrologicznych (EURAMET).

GUM jest sygnatariuszem wielostronnego porozumieniao wzajemnym uznawaniu wzorców państwowych oraz świadectw wzorcowania i pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne (CIPM MRA). Porozumienie to bazuje na współpracy badawczej, obligatoryjnym udziale w kluczowych i uzupełniających porównaniach międzynarodowych, transparentności ich wyników i zdolności pomiarowych (CMCs), publikowanych w bazie danych Międzynarodowego Biura Miar (BIPM), oraz systemach zarządzania NMI zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025, corocznie ocenianych przez ekspertów EURAMET. Pomiary nieobjęte porozumieniem CIPM MRA, zawarte w oferowanym przez GUM zakresie usług metrologicznych, są realizowane przy zachowaniu takich samych wymagań i zgodnie z tą samą, wypracowaną w GUM, dobrą praktyką laboratoryjną zgodną ze standardami międzynarodowymi.

W obszarze metrologii prawnej GUM współpracuje z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML) i Europejską Współpracą w Dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC).

Certyfikacja prowadzona w ramach systemu oceny zgodności jest dostępna dla wszystkich wnioskodawców zainteresowanych obszarem, do którego GUM został notyfikowany. GUM, jako Jednostka Notyfikowana nr 1440 (JN 1440), zapewnia wszystkim Klientom dostęp do realizowanego przez siebie procesu certyfikacji, na równych prawach i na jednakowych zasadach, niezależnie od wielkości organizacji Klienta, jego przynależności do stowarzyszeń lub ugrupowań, a także niezależnie od liczby certyfikatów już wydanych.

Dla zapewnienia realizacji celów i ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług dla interesariuszy systemu metrologicznego w Polsce, w Głównym Urzędzie Miar wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania. System ten spełnia stosowne wymagania prawne oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i normy PN-EN ISO 9001, a w zakresie wytwarzania materiałów odniesienia również wymagania przewodnika ISO Guide 34. Ponadto system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie działania GUM jako JN 1440.

Deklaracja jakości jest realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania przez wszystkich pracowników GUM i jest oceniana w czasie przeglądów zarządzania wykonywanych przez Kierownictwo.

Kierownictwo GUM deklaruje ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania i zapewnienie zasobów dla jego utrzymania, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych.

 

*GUM, jako NMI i sygnatariusz porozumienia CIPM MRA, korzysta z możliwości złożenia niniejszej deklaracji, potwierdzającej funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Deklaracja bezstronności wrzesień 2016

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
- JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ NR 1440

Kierownictwo GUM deklaruje, że Główny Urząd Miar jako Jednostka Notyfikowana nr 1440 w obszarze certyfikacji w ramach systemu oceny zgodności działa jako niezależna strona trzecia we wszystkich realizowanych procesach zachowując zasady bezstronności oraz takie same procedury w stosunku do wszystkich Klientów oraz, że zasady te i procedury są zrozumiałe dla całego personelu zaangażowanego w takie procesy.

Bezstronność jest zapewniona na poziomach polityki, oceny oraz decyzji w ramach procesu certyfikacji.

W ramach swojej struktury Główny Urząd Miar – Jednostka Notyfikowana nr 1440 (JN 1440) powołał Komitet Chroniący Bezstronność, którego nadrzędnym celem jest chronienie bezstronności w sprawach dotyczących certyfikacji w ramach systemu oceny zgodności, w tym ocena wszelkich zdarzeń, które mogłyby wskazywać na brak bezstronności oraz podjętych działań zaradczych, wskazywanie zagrożeń bezstronności. Komitet umożliwia także stronom istotnie zainteresowanym udział w tworzeniu polityki i zasad dotyczących zakresu oraz działania systemu certyfikacji.

JN 1440 nie jest projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób oraz nie oferuje, ani nie świadczy usług konsultacyjnych.

JN 1440 w prowadzonym procesie w ramach systemu oceny zgodności zarządza konfliktami interesów oraz zapewnia obiektywność swojej działalności w zakresie certyfikacji.

JN 1440 identyfikuje wszelkie zagrożenia bezstronności wynikające z familiarności, z własnych interesów, wynikające z działalności innych osób, organizacji lub jednostek związanych, a także rzeczywistych lub postrzeganych konfliktów interesów, oraz minimalizuje lub eliminuje te zagrożenia i podejmuje wszelkie działania w reakcji na występujące zagrożenia bezstronności. Pracownicy oraz kadra zarządzająca uczestniczący w realizacji procesu certyfikacji zobowiązani są do bezstronnego działania wobec wnioskujących oraz nieulegania naciskom handlowym oraz finansowym obejmującym również ograniczenia certyfikacji poprzez nadmierne oczekiwania finansowe. Ponadto zobowiązani są do ujawniania każdej znanej im sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów.

W sytuacji gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności, JN 1440 nie podejmuje się prowadzenia procesu certyfikacji.

do góry