Patronaty Prezesa GUM - Patronaty -

Patronaty

Patronaty Prezesa GUM

Autor : Weronika Gaweł
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informacje dla ubiegających się o honorowy patronat Prezesa Głównego Urzędu Miar lub udział Prezesa Głównego Urzędu Miar w komitecie honorowym.

Prezes Głównego Urzędu Miar obejmuje patronatem przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym, organizacyjnym i szczególnym znaczeniu dla metrologii, o tematyce wpisującej się w obszary zadań realizowanych przez Główny Urząd Miar.

Patronat udzielony przez Prezesa Głównego Urzędu Miar jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji osobistego udziału prezesa w przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego. 

Honorowy patronat Prezesa Głównego Urzędu Miar lub członkostwo Prezesa Głównego Urzędu Miar w komitecie honorowym nie może być udzielone przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym. 

W celu ubiegania się o honorowy patronat Prezesa Głównego Urzędu Miar organizator przedsięwzięcia powinien, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia, wystąpić do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o udzielenie patronatu.

Do wniosku prosimy dołączyć wypełniony kwestionariusz o udzielenie patronatu Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wypełniony kwestionariusz wraz z wnioskiem należy przesłać na jeden z adresów:

  1. patronaty@gum.gov.pl
  2. Główny Urząd Miar
    ul. Elektoralna 2
    00-139 Warszawa;
  3. gum@gum.gov.pl;
  4. adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP

lub złożyć w Kancelarii Urzędu.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, organizator przedsięwzięcia zostanie poproszony o jego uzupełnienie. W sytuacji braku kontaktu ze strony organizatora, wniosek pozostanie nierozpatrzony. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. O decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar, przyznającej lub odrzucającej wniosek, organizator zostaje powiadomiony w formie pisemnej. 

W szczególnych przypadkach Prezes Głównego Urzędu Miar może cofnąć decyzję o udzieleniu patronatu, o czym organizator informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej. 

Organizator, który otrzymał decyzję o udzieleniu honorowego patronatu Prezesa Głównego Urzędu Miar, jest zobowiązany podać informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z tym przedsięwzięciem. 

W przypadku wniosku o udział Prezesa Głównego Urzędu Miar w komitecie honorowym, procedura jest analogiczna. 

do góry