Pracownia Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła - Pracownie -

Pracownie

Pracownia Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła

Autor : Adam Urbanowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główne zadania

  • utrzymywanie wzorca odniesienia jednostki objętości przepływu i strumienia objętości wody,
  • zapewnienie powiązania ww. wzorca z wzorcami innych państw i z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
  • zapewnienie spójności pomiarowej i przekazywanie jednostki miary objętości i strumienia objętości cieczy oraz objętości statycznej,
  • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni.

Wykaz usług

  • wzorcowanie przyrządów do pomiaru objętości przepływu i strumienia objętości wody (wodomierzy i przepływomierzy do wody),
  • wzorcowanie instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda oraz liczników kontrolnych do gazu ciekłego propan-butan (LPG),
  • wzorcowanie kolb, pipet, cylindrów szklanych i z tworzywa sztucznego, biuret, mikrobiuret Banga i Pelleta, kolb metalowych I i II rzędu, pipet tłokowych, pojemników aerozolowych i pojemników,
  • wykonywanie badań do oceny zgodności wodomierzy, instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda i ich podzespołów, ciepłomierzy do wody i ich podzespołów (przetworniki przepływu, przeliczniki, pary czujników temperatury), naczyń wyszynkowych,
  • wykonywanie ekspertyz stanowisk pomiarowych do badania: wodomierzy; ciepłomierzy do wody w zakresie przeliczników z parami czujników temperatury oraz podzespołów ciepłomierzy: przetworników przepływu, przeliczników i par czujników temperatury; odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan (LPG); odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe; elementów składowych instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda lub kompletnych instalacji,
  • wykonywanie ekspertyz stanowisk pomiarowych do wzorcowania zbiorników pomiarowych cieczą przechowywaną w tych zbiornikach.

Kontakt do Pracowni

do góry