Samodzielne Laboratorium Chemii - Laboratorium -

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Chemii

Autor : Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Laboratorium Chemii Głównego Urzędu Miar

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Chemii prowadzi prace w dziedzinie analiz gazów, pomiarów pH, przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów oraz pomiarów zawartości związków chemicznych (anionów, kationów) w substancjach o wysokiej czystości, w roztworach kalibracyjnych oraz w próbkach o złożonym składzie; gęstości, lepkości, polarymetrii, refraktometrii, stężenia masowego etanolu oraz napięcia powierzchniowego. 

Nasze zadania

  • opracowywanie, realizacja i rozwijanie podstawowych metod pomiarowych oraz materiałów odniesienia zapewniających spójność pomiarową z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów chemicznych i fizykochemicznych o najwyższej jakości metrologicznej; 
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia; 
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia; 
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej wspierających różne gałęzie polskiej gospodarki; 
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej; 
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej, w szczególności z Międzynarodowym Komitetem Miar (CIPM): CCQM (Komitet Doradczy ds. Liczności Materii), CCM ( Komitet Doradczy ds. Masy), CCL (Komitet Doradczy ds. Długości); z Komitetami  Technicznymi  Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.): TC-MC „Metrologia w Chemii”, TC-M “Masa”, TC-L “Długość”, z Komitetem ds. Materiałów Odniesienia (REMCO) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), z Międzynarodowym Bankiem Danych o Materiałach Odniesienia (COMAR),  a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML). 

Katalog CRM

butelki różnej wielkości z roztworami, publikacja o materiałach odniesienia

Pracownie

Pracownia Analizy Gazów

Pracownia Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Pracownia Wzorców Fizykochemicznych

Kontakt z laboratorium

 

Publikacje

Certyfikowane Materiały Odniesienia publikacja Certyfikowane Materiały Odniesienia / 2019
Przewodnik GUM - dziedzina CHEMIA / 2019

 

 Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analizy związanej z ochroną środowiska - udział GUM w metrologicznym projekcie badawczym EMPIR 14RPT03 ENVCRM - Agnieszka Zoń, Beata Warzywoda (Pracownia Analiz Nieorganicznych)

Stężenie pyłów zawieszonych PM10 w Polsce w 2015 roku - porównanie danych z serwisu CAMS programu Copernicus z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Agnieszka Hys, Joanna Dumańska, Krzysztof Tworek (Laboratorium Chemii GUM)

do góry