Wzorce państwowe - Dziedziny -

Wzorce państwowe

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 

Państwowy wzorzec jednostki miary  

Miejsce utrzymywania

  

CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

 

Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań GUM

WIELKOŚCI DRGAŃ MECHANICZNYCH

 

Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań GUM


 

DŁUGOŚCI

 

Samodzielne Laboratorium Długości GUM


 

KĄTA PŁASKIEGO 

 

Samodzielne Laboratorium Długości GUM
 

ILOŚCI SUBSTANCJI

Wzorzec pierwotny

 

 

Samodziele Laboratorium Chemii GUM

KĄTA SKRĘCENIA PŁASZCZYZNY POLARYZACJI PŁASKOSPOLARYZOWANEJ FALI ŚWIETLNEJ W WIDZIALNYM ZAKRESIE WIDMA 
 

 

Samodziele Laboratorium Chemii GUM

 


 

WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA
  

 

Samodzielne Laboratorium Długości GUM

  

STRUMIENIA ŚWIETLNEGO 

 

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii

  


 

ŚWIATŁOŚCI
  

 

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii GUM

MASY  
  

 

Samodzielne Laboratorium Masy GUM
  


 

NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO STAŁEGO
  

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

INDUKCYJNOŚCI
  

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ  
  

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

STOSUNKU NAPIĘĆ ELEKTRYCZNYCH PRZEMIENNYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz
  

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO PRZEMIENNEGO  
  

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

STOSUNKU PRĄDÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEMIENNYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz
  

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

REZYSTANCJI

 

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI  
  

 

Samodzielne Laboratorium Czasu GUM
  

PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWEJ ELEKTROLITÓW

 

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM

GĘSTOŚCI
  

 

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM
  

TEMPERATURY W ZAKRESIE OD -189,3442 °C DO 961,78 °C 
  

 

Samodzielne Laboratorium Termometrii GUM
  


 

pH
  

 

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM
  

AKTYWNOŚCI PROMIENIOTWÓRCZEJ RADIONUKLIDÓW
  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku (wzorzec nadzorowany przez GUM)
  
TEMPERATURY W ZAKRESIE NISKICH WARTOŚCI
(od -259,3467 °C do 0,01 °C)
  
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (wzorzec nadzorowany przez GUM)
  

Państwowe wzorce jednostek miar, utrzymywane przez Główny Urząd Miar, reprezentują najwyższy w kraju poziom dokładności. Są to wzorce jednostek miar uznane urzędowo w Rzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostek miar danej wielkości fizycznej. Zgodnie z utrzymywaną przez Główny Urząd Miar spójnością pomiarową, wzorce niższych rzędów, będące w dyspozycji urzędów miar, laboratoriów akredytowanych czy przemysłu, odnosi się do wzorców państwowych.

Warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz.U. Nr 44, poz. 280).

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych w powyższym rozporządzeniu.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. Nr 44, poz. 660) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu (M. P. Nr 48, poz. 738). 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. z 2004 r. Nr 1, poz. 20).  

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. Nr 22, poz. 394).

Jednostki miar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638) Plik PDF

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. Nr 9, poz. 61) Plik PDF

Nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar, będących jednostkami pochodnymi o nazwach i oznaczeniach specjalnych należącymi do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). (Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar) Plik PDF

Wykaz jednostek dopuszczonych oraz ich nazwy, definicje i oznaczenia. (Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar) Plik PDF

Tabela Nr 1 Jednostki miar wyrażone przez jednostki podstawowe SI, lecz niebędące ich dziesiętnymi wielokrotnościami i podwielokrotnościami.

Tabela Nr 2 Jednostki miar stosowane wraz z jednostkami SI, których wartości w jednostkach SI są wyrażone doświadczalnie.

Tabela Nr 3 Jednostki miar stosowane wyłącznie w specjalnych dziedzinach.

Tabela Nr 4 Jednostki miar o specjalnych nazwach i oznaczeniach.

Nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających mnożniki dziesiętne służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar. (Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar) Plik PDF

do góry