System zarządzania w GUM -

System zarządzania w GUM

System zarządzania w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar realizuje swoje zadania, w tym zadania Jednostki Notyfikowanej nr 1440 zgodnie z DEKLARACJĄ JAKOŚCI oraz z DEKLARACJĄ BEZSTRONNOŚCI i POUFNOŚCI, podpisanymi przez Prezesa GUM

Deklaracja jakości - podpisany przez Prezesa GUM dokument. Pod zdjęcie podlinkowany jest pdf z dostępną wersją.

 

DEKLARACJA JAKOŚCI*

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za sprawy miar i probiernictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Miar (GUM), który pełni między innymi rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej (National Metrology Institute – NMI). Podstawowym celem GUM jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych.  Cel ten realizowany jest głównie poprzez budowę i utrzymywanie wzorców pomiarowych legalnych jednostek miar powiązanych z międzynarodowym system miar (SI) oraz przekazywanie wartości tych jednostek. GUM udostępnia źródła spójności pomiarowej w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące odniesienie dla innych wzorców stosowanych w kraju.

Zakres zadań realizowanych w GUM wynika z ustaw i rozporządzeń, które zapewniają realizację konstytucyjnego zobowiązania państwa do ochrony obywateli przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Realizacja zadań GUM służy także wsparciu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz ochronie interesu fiskalnego państwa.

Powiązanie wzorców pomiarowych GUM z międzynarodowym systemem miar jest zapewnione poprzez współpracę GUM z odpowiednimi instytucjami metrologicznymi w ramach Konwencji Metrycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytucji Metrologicznych (EURAMET).

GUM jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu wzorców państwowych oraz świadectw wzorcowania i pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne (CIPM MRA). Porozumienie to bazuje na współpracy badawczej, obligatoryjnym udziale w kluczowych i uzupełniających porównaniach międzynarodowych, transparentności ich wyników i zdolności pomiarowych (CMCs), publikowanych w bazie danych Międzynarodowego Biura Miar (BIPM), oraz systemach zarządzania NMI zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025, corocznie ocenianych przez ekspertów EURAMET. Pomiary nieobjęte porozumieniem CIPM MRA, zawarte w oferowanym przez GUM zakresie usług metrologicznych, są realizowane przy zachowaniu takich samych wymagań i zgodnie z tą samą, wypracowaną w GUM, dobrą praktyką laboratoryjną zgodną ze standardami międzynarodowymi.

W obszarze metrologii prawnej GUM współpracuje z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML) i Europejską Współpracą w Dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC).

Certyfikacja prowadzona w ramach systemu oceny zgodności jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych obszarem, do którego GUM został notyfikowany. GUM, jako Jednostka Notyfikowana nr 1440 (JN 1440), zapewnia wszystkim Klientom dostęp do realizowanego przez siebie procesu certyfikacji, na równych prawach i na jednakowych zasadach, niezależnie od wielkości organizacji Klienta, jego przynależności do stowarzyszeń lub ugrupowań, a także niezależnie od liczby certyfikatów już wydanych.

Dla zapewnienia realizacji celów i ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług dla interesariuszy systemu metrologicznego w Polsce, w Głównym Urzędzie Miar wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania. System ten spełnia stosowne wymagania prawne, w tym dotyczące systemu kontroli zarządczej i innych obligatoryjnych rozwiązań systemowych oraz wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 17034 oraz
PN-EN ISO/IEC 17043. Ponadto system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie działania GUM jako JN 1440.

Główne cele GUM w zakresie jakości to:

  1. zapewnienie lepszej jakości oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez:
    1. budowę nowoczesnego kampusu laboratoryjnego,
    2. budowę, zakup lub modernizację infrastruktury metrologicznej, technicznej i stanowisk pomiarowych,
    3. budowę, modernizację i utrzymanie wzorców,
  2. zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji stron zainteresowanych ze świadczonych usług;
  3. zwiększenie jakości i skuteczności nadzoru nad administracją miar i podmiotami zewnętrznymi;
  4. zapewnienie skuteczności rozwiązań w zakresie bezstronności i poufności prowadzonej działalności.

Deklaracja jakości jest realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania przez wszystkich pracowników GUM i jest oceniana w czasie przeglądów zarządzania wykonywanych przez Kierownictwo GUM.

Kierownictwo GUM deklaruje spójność działania poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania i zapewnienie zasobów dla jego utrzymania i doskonalenia, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Deklaracja bezstronności i poufności w Głównym Urzędzie Miar - podpisany przez Prezesa GUM dokument. Do zdjęcia podlinkowany jest czytalny pdf.

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Kierownictwo Głównego Urzędu Miar (GUM) deklaruje, że Główny Urząd Miar w obszarze swojej działalności, realizuje ją w sposób rzetelny, bezstronny i neutralny politycznie. Pracownicy GUM przestrzegają zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Główny Urząd Miar działa jako niezależna strona we wszystkich realizowanych procesach zachowując zasady bezstronności oraz takie same procedury w stosunku do wszystkich Klientów GUM. Zasady te i procedury są zrozumiałe dla całego personelu zaangażowanego w takie procesy.

Bezstronność jest zapewniona na poziomach polityki, oceny oraz decyzji.

Główny Urząd Miar w prowadzonych procesach zarządza konfliktami interesów oraz zapewnia obiektywność swojej działalności.

Główny Urząd Miar identyfikuje wszelkie zagrożenia bezstronności wynikające z familiarności, z własnych interesów, wynikające z działalności innych osób, organizacji lub jednostek związanych, a także rzeczywistych lub postrzeganych konfliktów interesów oraz minimalizuje lub eliminuje te zagrożenia i podejmuje wszelkie działania w reakcji na występujące zagrożenia bezstronności. Pracownicy oraz kadra zarządzająca GUM, uczestniczący w realizacji procesów, zobowiązani są do bezstronnego działania wobec klientów GUM oraz nieulegania naciskom handlowym oraz finansowym obejmującym również ograniczenia certyfikacji poprzez nadmierne oczekiwania finansowe. Ponadto zobowiązani są do ujawniania każdej znanej im sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów.

Główny Urząd Miar identyfikuje ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności. Identyfikacja obejmuje ryzyka wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań personelu. W sytuacji zidentyfikowania ryzyka dla bezstronności określa sposób postępowania eliminacji albo minimalizacji ewentualnych ryzyk.

Główny Urząd Miar zapewnia bezpieczeństwo informacji, w szczególności poufność w zakresie informacji ustawowo chronionych oraz w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W obszarze realizacji zadań Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Główny Urząd Miar nie jest projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób oraz nie oferuje, ani nie świadczy usług konsultacyjnych.

do góry