Zagadnienia dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym

Czynności serwisowe

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przed wykonaniem legalizacji niejednokrotnie konieczne są do wykonania czynności serwisowe. Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego nie należą do grupy przyrządów, których naprawa wymaga uzyskania specjalnych uprawnień nadawanych przez producentów, jak i Prezesa GUM. Natomiast w ramach dobrej praktyki przedsiębiorcy serwisujący te przyrządy w Polsce najczęściej posiadają decyzje wydane przez Prezesa GUM na prowadzenie punktów legalizacyjnych dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego. Ustawa - Prawo o miarach oraz wydane na mocy tej ustawy rozporządzenia regulują m.in. zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych oraz sprawowania nadzoru, a także tworzenia punktów legalizacyjnych. Punkt legalizacyjny to miejsce wykonywania przez organy administracji miar czynności związanych z legalizacją zwykle dużej ilości określonych rodzajów przyrządów pomiarowych u producenta, importera albo u przedsiębiorcy dokonującego napraw lub instalacji.  

Wyżej przywołane przepisy nie dają organom administracji miar uprawnień do wypowiadania się co do prowadzonej działalności gospodarczej przez te podmioty, w tym wykonywanych usług przez firmy serwisowe. Po wykonywaniu naprawy, regulacji i wszelkich innych czynności, w wyniku których zostaną naruszone cechy zabezpieczające przyrząd przed nieuprawnioną ingerencją, przyrząd jest zgłaszany do legalizacji ponownej, którą wykonują wyłącznie organy administracji miar.

do góry