Zagadnienia dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym

Zasady dopuszczenia do użytkowania

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, których typ został zatwierdzony decyzjami wydanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (zwanego dalej „Prezesem GUM”), są dopuszczane do użytkowania, jeżeli posiadają ważną legalizację pierwotną albo legalizację ponowną, poświadczoną świadectwem legalizacji. Decyzja zatwierdzenia typu wydawana jest na okres 10 lat (rejestr decyzji zatwierdzeń typu przyrządów pomiarowych znajduje się w bazie ZT. W tym czasie producent może wprowadzać do obrotu nowe przyrządy pomiarowe, zgodne z decyzją zatwierdzenia typu, a poza tym okresem wykonywane są tylko legalizacje ponowne. W ramach procedury zatwierdzenia typu wykonuje się badania jednego lub kilku egzemplarzy przyrządu pomiarowego reprezentatywnych dla danego typu przyrządu, potwierdzające spełnienie określonych wymagań stawianych temu rodzajowi przyrządu pomiarowego. Pomiary i sprawdzenie wymagań dokonuje się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Decyzje zatwierdzenia typu stanowią potwierdzenie, że dany typ przyrządów pomiarowych spełnia wymagania określone w przepisach podanych w treści decyzji obowiązujących w okresie prowadzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia typu. Obecnie w użytkowaniu znajdują się przyrządy pomiarowe, które w chwili dopuszczania do obrotu spełniały wymagania ówcześnie obowiązujących przepisów, tj:

  1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (Dz. U. Nr 15, poz. 129), zwanym dalej „rozporządzeniem MGPiPS z dnia 20 stycznia 2004 r.”;
  2. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1663), zwanym dalej „rozporządzeniem MG z dnia 9 listopada 2007 r.”;
  3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281), zwanym dalej „rozporządzeniem MG z dnia 17 lutego 2014 r.”.

Przyrząd pomiarowy z ważnym świadectwem legalizacji jest używany legalnie.

Wobec wszystkich przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego powinny być stosowane wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 obowiązującego ww. rozporządzenia MG z dnia 17 lutego 2014 r., zgodnie z którym przyrząd pomiarowy powinien być stosowany w warunkach znamionowych użytkowania w sposób zgodny z instrukcją obsługi i decyzją zatwierdzenia typu oraz powinien być zainstalowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi.

do góry