Aktualności

PPM’12

Autor : Główny Urząd Miar

W Krynicy Zdroju w dniach 3–6 czerwca 2012 r. odbyła się Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii (PPM’12), zorganizowana przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej. Tegoroczna, IX już edycja Konferencji PPM, objęta była między innymi honorowym patronatem Głównego Urzędu Miar. Podczas Konferencji, której celem przewodnim jest wymiana poglądów i poszerzanie współpracy w dziedzinie metrologii pomiędzy środowiskiem naukowym, krajową administracją miar i laboratoriami wzorcującymi, zostały omówione aktualne zagadnienia współczesnej metrologii.

Po raz pierwszy, Główny Urząd Miar przedstawił odrębną sesję tematyczną, poświęconą metrologii prawnej. W ramach tej sesji pracownicy merytoryczni GUM wygłosili następujące referaty: Paulina Kamińska – „Aktywność Głównego Urzędu Miar na forum metrologicznych organizacji międzynarodowych”, dr inż. Jerzy Borzymiński – „Międzynarodowe słowniki metrologiczne – aktualny stan prac”, Krzysztof Plackowski„Doświadczenia i wnioski wynikające z wdrożenia dyrektywy MID” i Andrzej Czechowski„Instrumenty prawne międzynarodowe i rekomendacje w dziedzinie SMART GRID” oraz „Funkcjonowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów w Polsce”.

W kolejnych dniach Konferencji metrolodzy GUM omówili zagadnienia z zakresu metrologii interdyscyplinarnej, a w tym: niepewności pomiaru: dr inż. Paweł Fotowicz„Rola niepewności przy ocenie zdolności pomiarowej przyrządu” oraz Bartosz Barzdajn„Analiza niepewności pomiaru zmienności długości płytek wzorcowych z wykorzystaniem numerycznych i symbolicznych metod obliczeniowych”. Metrolodzy GUM omówili także problematykę przekazywania jednostek miar, a w tym postanowienia XXIV Generalnej Konferencji Miar w zakresie weryfikacji Międzynarodowego Układu Jednostek Miar: dr inż. Patrycja Ruśkowska„Nowe podejście w definiowaniu jednostek miar”.

Eksperci z poszczególnych dziedzin pomiarowych wygłosili referaty, dotyczące praktycznej realizacji wybranych jednostek miar, a w tym: masy: Monika Sej„Przekazywanie jednostki masy od wzorca państwowego do wielokrotności i podwielokrotności kilograma w oparciu o hierarchiczny układ sprawdzań”, czasu i częstotliwości: Roman Osmyk, Piotr Szterk, Albin Czubla„Krajowe porównanie międzylaboratoryjne generatora z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego”, kąta: Katarzyna Nicińska„Wzorcowanie przyrządów do pomiaru małych kątów”, Mariusz Wiśniewski„Monitoring warunków środowiskowych i ich wpływ na wyniki pomiarów uzyskiwanych 50 m komparatorem interferencyjnym” oraz promieniowania jonizującego: Adrian Knyziak - „Stanowisko dawki pochłoniętej w wodzie w Głównym Urzędzie Miar”, wilgotności: Krzysztof Flakiewicz„Pomiary psychrometryczne w dziedzinie wilgotności powietrza” oraz Rafał Jarosz„Analiza wpływu alkoholu etylowego na generowanie temperatury punktu rosy/szronu w zakresie od -50 °C do +20 °C”.

Opracowała: dr inż. Patrycja Ruśkowska

do góry