Aktualności

seminarium w GUM

Autor : Główny Urząd Miar

W dniu 20 listopada 2012 r. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się seminarium naukowe „Mierzymy dla Wszystkich”. Listopadowe seminarium rozpoczyna cykl wydarzeń naukowych, które Urząd będzie sukcesywnie organizował w ramach popularyzacji i promocji zagadnień z dziedziny metrologii.

Uroczyste otwarcie seminarium przez Prezes GUM Panią Janinę Marię PopowskąUroczystego otwarcia dokonała Prezes GUM Pani Janina M. Popowska, witając przybyłych gości. Obecni byli m.in. Pan Mirosław Sekuła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pani dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP, Pan Kmdr. mgr inż. Zbigniew Andrzejczak Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii, Pan prof. dr hab. Paweł J. Kulesza Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Pan prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski z Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy wykład wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który przedstawił istotę wielkości fizycznych i pozafizycznych, oraz ich miejsce w sferze nauki i gospodarce.

W kolejnym wystąpieniu,Pani Elżbieta Michniewicz Dyrektor Zakładu Elektrycznego GUM, zdefiniowała wybrane modele funkcjonowania administracji miar na świecie. Przedstawiony został szeroki zakres współpracy krajowych instytucji metrologicznych (NMI) w Europie. Ważnym aspektem było omówienie znaczenia uczestnictwa w ramach Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego (EMRP) w dziedzinie metrologii. Główny Urząd Miar ma także swój udział w realizacji projektu "Novel techniques for traceable temperature dissemination", granty naukowe zdobyli dwaj młodzi pracownicy urzędu z Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii.

Zadania administracji miar, jej strukturę i zasady funkcjonowania omówił Wiceprezes GUM Pan Włodzimierz Popiołek. Szczególny akcent został położony na podkreślenie naczelnej roli polskiego NMI, jakim jest Główny Urząd Miar, w zapewnieniu krajowej jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów.

Ewolucję w kształtowaniu się jednostek miar, m.in. metra, kilograma i sekundy przedstawiła Pani dr inż. Patrycja Ruśkowska z Głównego Urzędu Miar.

seminarium_2012_4

Pan dr inż. Paweł Fotowicz z Zakładu Promieniowania i Drgań zaprezentował zagadnienia związane z problematyką niepewności pomiaru.

Warto także dodać, iż w 2011 roku została wydana publikacja książkowa GUM „Niepewność pomiaru w teorii i praktyce”, stanowiąca zbiorową pracę metrologów pracujących w laboratoriach urzędu, jak i pracowników naukowych polskich uczelni, wielostronnie omawiająca kwestie sposobu szacowania wyniku pomiaru.

Pan dr inż. Jerzy Borzymiński przedstawił znaczenie terminologii metrologicznej i jej ważny udział w definiowaniu i scalaniu pojęć z różnych dziedzin nauk. Warto podkreślić, iż GUM uczestniczy w pracach nad tworzeniem i zmianami w definiowaniu terminologii pojęć międzynarodowych słowników metrologii VIM i VIML.

Następnie uczestnicy mieli okazję zobaczyć urządzenia, z których od wielu lat nadawany jest bezpośredni sygnał czasu dla Programu I Polskiego Radia. Szczegółowe omówienie zademonstrowanej transmisji sygnału czasu odbyło się już w laboratoriach, które zostały udostępnione gościom. Dopełnieniem wysłuchanych wykładów była możliwość zwiedzania wybranych laboratoriów pomiarowych Głównego Urzędu Miar. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zgłębiać tajniki pracy laboratoriów i obejrzeć wybrane państwowe wzorce pomiarowe (metr, kilogram, sekunda). A na koniec każdy z uczestników, który zaszczycił swoją obecnością seminarium, opuścił mury budynku przy ul. Elektoralnej o „1 kg” cięższy… albowiem podarunkiem dla gości był m.in. model kilograma, który mamy nadzieję będzie miłą pamiątką na długie lata.

do góry