Aktualności

Krajowe Obchody Światowego Dnia Metrologii w GUM

Autor : Główny Urząd Miar

dzień metrologii 2012_2

W dniu 18 maja 2012 r. w Głównym Urzędzie Miar miały miejsce krajowe obchody Światowego Dnia Metrologii, które odbyły się pod hasłem „Pomiary dla bezpiecznego wykorzystania energii atomowej i promieniowania jonizującego”. Tematyka obchodów nawiązywała zarówno do tegorocznego hasła obchodów Światowego Dnia Metrologii: „Mierzymy dla waszego bezpieczeństwa”, jak również wpisywała się w kampanię informacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki: „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”.

Prezes GUM Pani Janina Maria Popowska

Pani Janina Maria Popowska Prezes Głównego Urzędu Miar, otwierając krajowe obchody Światowego Dnia Metrologii, których głównym punktem było sympozjum, nawiązała w swoim wystąpieniu do tegorocznej tematyki obchodów. Zwróciła uwagę na nieoceniony wkład Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża w badania zjawiska promieniowania. Pani Prezes podkreśliła wykorzystanie promieniowania w wielu dziedzinach naszego życia, co niesie za sobą konieczność jego monitorowania, którego podstawą są pomiary pozwalające ocenić ewentualne zagrożenia z tego wynikające oraz rolę metrologii w tych procesach.

W dalszej części sympozjum wygłoszono referaty dotyczące promieniowania jonizującego pola elektromagnetycznego oraz ochrony radiologicznej.

Pan Janusz Włodarski - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki podczas wykładu

Pan Janusz Włodarski - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w prezentacji pt.: „Ocena sytuacji radiacyjnej kraju” omówił między innymi podstawy prawne, dotyczące pomiarów radionuklidów w głównych komponentach środowiska naturalnego, produktach rolno-spożywczych oraz żywności. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przybliżył również uczestnikom sympozjum metodykę dokonywania oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również nakreślił strukturę oraz funkcjonowanie krajowego systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Pan dr Jan Chaś z Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas prezentacji

Pan dr Jan Chaś z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w prezentacji pt.: „Żywność napromieniowana” przedstawił informacje dotyczące działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny radiacyjnej. Wśród zagadnień poruszanych w referacie, omówił między innymi działania w zakresie nadzoru nad stanem ochrony przed promieniowaniem jonizującym i warunkami higieniczno-sanitarnymi oraz nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach stosujących urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne. Prelegent przestawił również działalność placówek pomiarów skażeń promieniotwórczych oraz Stacji Wczesnego Wykrywania Skażeń oraz działania, jakie są podejmowane w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w kraju.

prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej podczas prezentacji

Pan prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w prezentacji pt.: „Tomografia komputerowa CT w zastosowaniach przemysłowych” omówił istotę pomiarów tomograficznych opartych na promieniowaniu rentgenowskim. Przedstawił również charakterystyki tomografów z uwzględnieniem szczegółów budowy i funkcji głównych podzespołów: lamp rtg, układu pozycjonowania mierzonych obiektów oraz detektorów. Ponadto, wyjaśnił funkcje metrologiczne tych urządzeń, między innymi w zakresie pomiarów wymiarów geometrycznych, defektoskopii oraz inżynierii odwrotnej. Scharakteryzował także parametry opisujące dokładność pomiaru i stosowane metody kalibracji tomografów.

dr hab. Paweł Kukołowicz z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Pan dr hab. Paweł Kukołowicz z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pan Adrian Knyziak z Głównego Urzędu Miar w prezentacji pt.: „Dozymetria w ochronie radiologicznej i radioterapii” omówili zagadnienia wielkości dozymetrycznych (np. dawki pochłoniętej w wodzie) oraz ich realizację za pomocą wzorców pierwotnych, wtórnych oraz użytkowych. Zaprezentowali typy dawkomierzy oraz omówili metody ich wzorcowania. Ponadto, przedstawiali zastosowania promieniowania jonizującego w terapii nowotworowej, diagnostyce medycznej oraz ochronie radiologicznej.

Prezentacja pt. prezentacji pt.: „Mierzymy dla twojego bezpieczeństwa”

Pani dr inż. Jolanta Karpowicz z Centralnego Instytut Ochrony Pracy i Pani dr Katarzyna Falińska z Głównego Urządu Miar w prezentacji pt.: „Mierzymy dla twojego bezpieczeństwa” wyjaśniły pojęcie pola elektromagnetycznego oraz przykłady jego występowania. Omówiono zagrożenia wywołane oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Przedstawiano także zagadnienia ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi od strony wymagań prawnych, norm oraz zaleceń. Poruszono również problematykę metrologiczną pomiarów elektromagnetycznych, podkreślając wagę zapewnienia spójności pomiarowej w tej dziedzinie.

Uczestnicy sympozjum z okazji Światowego Dnia Metrologii

 

do góry