Aktualności

28. posiedzenie Komitetu WELMEC Kraków 26-27 kwietnia 2012 r.

Autor : Główny Urząd Miar

W dniach 26-27 kwietnia 2012 roku w Krakowie miało miejsce 28. posiedzenie Komitetu WELMEC. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Główny Urząd Miar.

Uczestnicy 28. Posiedzenia Komitetu Welmec

W posiedzeniu brały udział 53 osoby – reprezentanci państw członkowskich, państw stowarzyszonych, jak również zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel OIML (Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej).


Podczas spotkania władz Welmec i GUM

W przeddzień posiedzenia uczestnicy wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym zorganizowanym w Urzędzie Miasta Krakowa. Delegatów wspólnie powitali w Krakowie Prezes Głównego Urzędu Miar Pani Janina Maria Popowska oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel.


Powitanie delegatów przez Prezesa Głównego Urzędu Miar Panią Janinę Marię Popowską oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela

Rozpoczynając pierwszy dzień posiedzenia Pani Prezes Janina Maria Popowska oficjalnie powitała w imieniu Głównego Urzędu Miar zgromadzonych członków komitetu WELMEC. W swoim wystąpieniu Pani Prezes Popowska podkreśliła rolę WELMEC w europejskim systemie metrologii prawnej. Na zakończenie, składając zebranym życzenia owocnych obrad, Pani Prezes Popowska zaproponowała obejrzenie krótkiego filmu, w którym znane postacie ze świata artystycznego dzieliły się swoimi impresjami na temat Polski, przybliżając tym samym nasz kraj przybyłym z całej Europy gościom.
Obrady Komitetu Welmec

WELMEC - Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej (European Cooperation in Legal Metrology) jest regionalną organizacją zrzeszającą władze państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA odpowiedzialne za metrologię prawną, której celem jest stworzenie zharmonizowanego oraz spójnego podejścia do metrologii prawnej w Europie. Większość działań organizacji prowadzona jest przez grupy robocze, których efektem są przewodniki międzynarodowe. Przewodniki stosowane są jako dokumenty uzupełniające w procedurze oceny zgodności przyrządów pomiarowych według dyrektyw unijnych. Zawierają wytyczne i objaśnienia stanowiące to, co WELMEC uznaje za najlepszą możliwą do stosowania praktykę w danej dziedzinie, w czasie obowiązywania przewodnika. Przewodniki te nie mają jednak charakteru obligatoryjnego.

WELMEC ustanowiono w dniu 8 czerwca 1990 r. poprzez podpisanie Memorandum of Understanding przez przedstawicieli władz krajowych ówczesnych państw członkowskich UE i EFTA. Polska przystąpiła do grona państw członkowskich w maju 2004 r. wraz z 9 innymi państwami europejskimi.

Obecnie w pracach WELMEC uczestniczą państwa członkowskie (30), państwa stowarzyszone (7) oraz inne organizacje w charakterze obserwatorów (OIML, EURAMET, EA). WELMEC w celu realizacji powierzonych zadań współpracuje z wieloma organizacji regionalnymi i światowymi zajmującymi się zagadnieniami związanymi z metrologią prawną oraz innymi zainteresowanymi podmiotami np. zrzeszeniami producentów przyrządów pomiarowych.

Komitet WELMEC jest głównym organem decyzyjnym i kontrolnym we wszelkich sprawach związanych z działalnością organizacji, obradującym na corocznych posiedzeniach. Komitet jest odpowiedzialny za zatwierdzanie dokumentów strategicznych i związanych z nimi planów działania, jak również wszelkich innych dokumentów tworzących obowiązki WELMEC. Komitet posiada kompetencje w stosunku do grup roboczych, ocenia i zatwierdza instrukcje, raporty roczne i programy ich prac. Na tym organie ciążą także obowiązki związane z finansami organizacji, np. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i decydowanie o wysokości rocznych składek członkowskich.

do góry